ඩිජිටල්කරණ පුහුණුව - ආසියා ශාන්තිකර

Download PDF
Share

ඩිජිටල්කරණ පුහුණුව - ආසියා ශාන්තිකර

ඩිජිටල්කරණ පුහුණුව - ආසියා ශාන්තිකර

PSI හි අපගේ ඩිජිටල් අනාගත ව්‍යාපෘතිය සඳහා කලාපීය පුහුණුවේ කොටසක් ලෙස පහත පුහුණු ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන ලදී

Table of contents

අපගේ කලාපීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ඔබට වම් පස ඇති පටුන භාවිතයෙන් හෝ පහත ඔබේ කණ්ඩායම් වර්ගය ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය කරුණු වෙත යා හැක. සියලුම කරුණු එක් කණ්ඩායමකට සහ වැඩමුළුවකට උඩුගත කෙරේ.

ඩිජිටල් හිමිකම් සංවිධායක

සංගමයේ නායකයා

වෘත්තීය සමිති කාර්ය මණ්ඩලය


- Digital Rights Organiser Training (DRO)

Who are the DROs?

In each region we have recruited a group of 10-20 DROs. In addition to PSI staff, this group consists of union organisers, representatives and/or secretariat staff who are actively engaged in digital issues or have a key interest in them and want to learn more.

The main expectation of the DROs is that they participate in the training and take the learning back to their union to help them develop and implement strategies to help workers deal with digitalisation issues. DROs have the commitment of their union to spread and promote the acquired digital knowledge, develop and implement digital strategies in your union, and, where possible, provide assistance to other unions in the region.

Digital Rights Organiser - Training Material (Asia Pacific)

Training material for Asia-Pacific region to accompany the Digital Rights Organiser training of the PSI "OUR DIGITAL FUTURE" Project.

DRO Workshop One


Workshop One Slides


Jam board (participant brainstorming)

DRO Workshop Two

Workshop Two Slides


Workshop Two Jamboard (Participant Brainstorming)

DRO Workshop Three


Workshop Three Slides


(No Participant Jam Board)


- Union Leader Training

Coming soon

Union Leader Workshop One

Coming soon

Union Leader Workship Two

Coming soon

Union Leader Workshop Three

Coming soon


- Staff/Shop Steward Training

Coming soon


Staff/Shop Steward Workshop One

Coming soon

Staff/Shop Steward Workshop Two

Coming soon

Staff/Shop Steward Workshop Three

Coming soon

About the Project

To turn digitalisation into a useful tool that improves workers' conditions and public service effectiveness, quality and access, unions need a strong understanding of the very core of digital systems: data and algorithms.

Both have significant and oftentimes dire consequences on workers’ rights and the job and career opportunities available to workers.

The Our Digital Future Project

These materials are part of the PSI Project Our Digital Future, supported by Friedrich Ebert Stiftung

Return to the Project Home Page