e-learning - att ta tillbaka tjänsterna till egen regi

Denna on-demand-utbildning syftar till att stödja fackföreningarnas arbete med att bygga upp strategier och kampanjer för avprivatisering.

CHECKLISTA - Tio viktiga faktorer för en framgångsrik kampanj mot privatisering

  Kontakta din fackliga organisation

 

  Upprätta och uppdatera regelbundet en lista över avtal och deras utgångsdatum.

 

  Kartlägg den privata sektorns resultat (t.ex. granskningar, företagsefterforskningar, communityundersökningar och offentliga utredningar)

 

  Kontrollera tillämpliga lagar och förordningar som ligger till grund för privatiseringen i ditt land

 

  Var beredd på konkurrensrättsliga invändningar:

  Objektiv analys av de kostnader som återkommunaliseringen kommer att medföra

Transparenta styrnings- och ledningsstrukturer

Periodiska utvärderingar av den offentliga sektorns resultat

 

  Förbered en övergång för arbetstagare:

  Förutse fackens och arbetstagarnas invändningar (t.ex. medlemstapp)

Håll regelbundna informationsmöten med alla berörda arbetstagare

Undersök tillämpliga arbetsrättsliga bestämmelser

Planera en färdplan för social dialog

 

  Kartlägg olika intressenters ställning och sök allianser

 

  Utarbeta en strategi för media och sociala nätverk

 

  Planera mobiliseringstaktiker

 

  Inkludera avprivatisering i kollektivavtalen

 Ladda ner checklistan

För mer information, se PSI:s övergripande checklista för återkommunalisering för arbetstagare och fackföreningar