විද්‍යුත්-ඉගෙනීම - සේවා ආපසු නිවසට ගෙන යාම

මෙම ඉල්ලුම- මත පුහුණු පාඨමාලාව පෞද්ගලීකරණය ඉවත් කිරීමේ උපාය මාර්ග සහ ව්‍යාපාර ගොඩනැගීම සඳහා වෘත්තීය සමිතිවල වැඩකටයුතුවලට සහාය වීමට උත්සාහ කරයි.

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව - පෞද්ගලීකරණය ඉවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය කරුණු 10ක්

  ඔබේ වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය අමතන්න

  ගිවිසුම් ලැයිස්තුවක් සහ ඒවායේ කල් ඉකුත්වන දිනයන් ස්ථාපිත කර යාවත්කාලීන කරන්න

  පුද්ගලික අංශයේ කාර්ය සාධනය සිතියම් ගත කරන්න (උදා: විගණන, සමාගම් පර්යේෂණ, ප්‍රජාව සහ මහජන විමසීම්)

  ඔබේ රටෙහි පුද්ගලීකරනය සඳහා බලපාන අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි පරීක්ෂා කරන්න

  තරඟ නීති විරෝධතා අපේක්ෂා කරන්න:

ප්‍රතිසංවිධානය මගින් දරනු ලබන පිරිවැය පිළිබඳ වෛෂයික විශ්ලේෂණය

විනිවිද පෙනෙන පාලනය සහ කළමනාකරණ ව්‍යුහයන්

රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ කාලානුරූපී තක්සේරු කිරීම

  සේවක මාරුවක් සූදානම් කරන්න:

වෘත්තීය සමිති සහ කම්කරුවන්ගේ විරෝධතා අපේක්ෂා කරන්න (උදා. සාමාජිකත්වය අහිමි වීම)

බලපෑමට ලක් වූ සියලුම සේවකයින් සමඟ නිතිපතා තොරතුරු සැසි පවත්වන්න

අදාළ ශ්‍රමය  ප්‍රතිපාදන පරීක්ෂා කරන්න

සමාජ සංවාද මාර්ග සිතියමක් සැලසුම් කරන්න

  විවිධ පාර්ශවකරුවන්ගේ පිහිටීම සිතියම්ගත කර සන්ධාන සොයන්න

  මාධ්‍ය සහ සමාජ ජාල උපාය මාර්ගයක් සකස් කරන්න

  බලමුලු ගැන්වීමේ උපක්‍රම සැලසුම් කරන්න

  සාමූහික ගිවිසුම තුළ පෞද්ගලීකරණය ඉවත් කිරීමට අගුලු දැමීම

 

වැඩි විස්තර සඳහා,

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව බාගන්න

කම්කරුවන් සහ වෘත්තීය සමිති සඳහා PSI විස්තීර්ණ ප්‍රතිසංවිධාන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව