විද්‍යුත්-ඉගෙනීම - සේවා ආපසු නිවසට ගෙන යාම

මෙම ඉල්ලුම- මත පුහුණු පාඨමාලාව පෞද්ගලීකරණය ඉවත් කිරීමේ උපාය මාර්ග සහ ව්‍යාපාර ගොඩනැගීම සඳහා වෘත්තීය සමිතිවල වැඩකටයුතුවලට සහාය වීමට උත්සාහ කරයි.

4 සේවා නිවස තුළට ගෙන ඒම සඳහා වෘත්තීය සමිති දැක්මක් ගොඩනැගීම

මට්ටම 1: පිළිතුර විනාඩි 5 කින්

අපගේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමේ වීඩියෝ නරඹන්න.

පිළිතුර විනාඩි 5 කින්

සංක්‍රාන්ති කම්කරුවන් ආරක්ෂා කරන සමාජ සංවාද උපාය මාර්ග සහ නීති පිළිබඳ උදාහරණ

 මට්ටම 2: පාඨමාලාවේ විස්තර

මෙම තේමාවේ දක්වා ඇති උදාහරණ මත අපගේ ඉන්ෆොග්‍රැෆික් සහ ප්‍රවේශ ද්‍රව්‍ය බාගත කරන්න.

ඉන්ෆොග්රැෆික්

1 වන මට්ටමේ දක්වා ඇති උදාහරණ පිළිබඳ වැඩි විස්තර

කාර්ය මණ්ඩලය මාරු කිරීමේදී නීතිමය ආරක්ෂාව

Eau de Paris හි ජල ප්‍රතිසංවිධානය

ඉතාලියේ බදු උපදේශන ප්‍රතිමූලීකරණය

නෝර්වේ ඔස්ලෝ නගරයේ අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ සේවාවන් ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම

Case III at p. 6

Case 29 at p.35 in

නෝර්වේ වැඩිහිටි නිවාස ප්‍රතිමූලකරණය කිරීම

 මට්ටම 3: ගැඹුරට හාරන්න

පාඨමාලා 4 සඳහා සම්පත්

மீள் அரசுமயமாக்கல் வேண்டுமென அதிகரித்து வரும் கோரிக்கைகளை ஆவணப்படுத்தும் ஆதாரங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. இந்த பாடம் தொடர்பான சுருக்கமான குறிப்புகள், வீடியோக்கள், வழக்காய்வுகள் ஆகியவை கீழே உள்ளன. அங்குள்ள சர்ச் (தேடல்) பாரில் வேண்டிய பாட வளங்களை தேடிப் பெறலாம்..

Loading...