විද්‍යුත්-ඉගෙනීම - සේවා ආපසු නිවසට ගෙන යාම

මෙම ඉල්ලුම- මත පුහුණු පාඨමාලාව පෞද්ගලීකරණය ඉවත් කිරීමේ උපාය මාර්ග සහ ව්‍යාපාර ගොඩනැගීම සඳහා වෘත්තීය සමිතිවල වැඩකටයුතුවලට සහාය වීමට උත්සාහ කරයි.

3 නීතිමය තර්ජන ජය ගන්නේ කෙසේද

මට්ටම 1: පිළිතුර විනාඩි 5 කින්

අපගේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමේ වීඩියෝ නරඹන්න.

මට්ටම 1: පිළිතුර විනාඩි 5 කින්

මට්ටම 2: පාඨමාලාවේ විස්තර

මෙම තේමාවේ දක්වා ඇති උදාහරණ මත අපගේ ඉන්ෆොග්‍රැෆික් සහ ප්‍රවේශ ද්‍රව්‍ය බාගත කරන්න.

ඉන්ෆොග්රැෆික්

1 වන මට්ටමේ දක්වා ඇති උදාහරණ පිළිබඳ වැඩි විස්තර

සාමූහික ගිවිසුම් තුළ අහිමි කිරීම අගුලු දමන්න

පොදු ප්‍රසම්පාදන පිරිවිතරයන් මහජන හිතවාදී කරන්න

මහජනයාට බෙදා හැරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් කරන්න

මට්ටම 3: ගැඹුරට හාරන්න

පාඨමාලා 3 සඳහා සම්පත්

மீள் அரசுமயமாக்கல் வேண்டுமென அதிகரித்து வரும் கோரிக்கைகளை ஆவணப்படுத்தும் ஆதாரங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. இந்த பாடம் தொடர்பான சுருக்கமான குறிப்புகள், வீடியோக்கள், வழக்காய்வுகள் ஆகியவை கீழே உள்ளன. அங்குள்ள சர்ச் (தேடல்) பாரில் வேண்டிய பாட வளங்களை தேடிப் பெறலாம்..

Loading...