Detta manifest är en uppmaning till erkännande av en grupp yrkespersoner som hör till dem som har störst inflytande över unga människors liv. Vi är våra fackförbunds personal inom utbildningsstöd – vi arbetar i frontlinjen vid skolor och universitet som kontorsanställda, tillsynspersoner, underhållsarbetare, busschaufförer, hjälppersonal i klassrummen, anställda inom måltidsservice, skolsköterskor och hälsovårdsassistenter, sekreterare, assistenter inom specialundervisning och många andra som stärker de institutioner där vi arbetar och skyddar hälsa och välbefinnande hos våra studenter och elever. Hälsovård, säkerhet, hygien på arbetsplatsen och utbildning måste garanteras som grundläggande mänskliga rättigheter, baserat på internationella arbetsnormer.

Video

Dessa är klipp från PSI: s möte för utbildningssupport och kulturarbetare som ägde rum den 12 maj 2020

PSI: s möte för utbildningssupport och kulturarbetare

Pandemin har kullkastat mycket i våra liv men den har också förstärkt värdet och betydelsen av offentlig utbildning. I dessa kristider har det dagliga ledarskapet, kreativiteten och hängivenheten hos personal inom utbildningsstöd tydligt visat sig: Vi är skolbusschaufförerna som levererar måltider till behövande familjer, måltidsarbetare som fortsätter att laga mat varje dag till elever som behöver det, tillsynspersoner som håller skolbyggnaderna rena trots att de är stängda, skolsköterskor som skapar de nya hälsovårdsprotokoll som behövs när skolorna öppnar igen och den klassrumspersonal som även när teknik för distansundervisning används fortfarande tar hand om våra elevers sociala och emotionella behov.

© MikeDotta/ Shutterstock

Vi behöver stärka offentliga tjänster av god kvalitet liksom den offentliga sektorn med progressiva budgetar för att undvika en successiv förlust av offentlig finansiering och trygga allmän tillgång till dem. Det är en garanti för att dessa tjänster har tillräckligt med professionell personal och fullständiga arbetsrättigheter, inbegripet genusperspektivet. I takt med att våra skolor och samhällen sakta och säkert öppnar igen kommer vi att fortsätta att vara obevekliga förespråkare för våra yrkespersoner och för att våra fackförbund ska vara delaktiga i beslutsfattandet:

Framför allt uppmanar vi till att skydda våra medlemmar inom skolverksamhetens alla aspekter — och vi måste se till att detta är en del av processen med kollektivavtal. Fortbildning och tid för samarbete för personal inom utbildningsstöd blir viktigare än någonsin. Både lärare och personal inom utbildningsstöd kommer att behöva grundläggande riskutbildning och utbildning för att förhindra att infektionen sprids. Vi får aldrig mer hamna i en situation där arbetstagare saknar skyddsutrustning och utbildning i att använda den.

© Madhourse/ Shutterstock

Vi kräver också att man lyssnar på oss när vi tänker om kring folkhälsan i våra skolor. Personalen inom utbildningsstöd kommer att stå i centrum när det gäller att ta fram protokoll för att skydda elever och personal. Alla planer ska innefatta ett förfarande vid skolentrén och stationer för att tvätta händerna. Våra tillsynspersoner och underhållspersonal i frontlinjen kommer att hantera detta noggrant och säkert genom att sanera lokalerna dagligen.

Personal inom utbildningsstöd blir också avgörande för en framgångsrik omorganisation av skoldagen och skolverksamheten, bland annat uppförande och underhåll av flyttbara lokaler och mindre klassrum. Vi måste få vara delaktiga när det fattas beslut om att dela upp schemat, byta dagar i veckan eller tider under dagen eller lägga till sommarundervisning. Våra yrkespersoner blir centrala när vi tar hänsyn till att tider för måltider och skolbusstransporter kommer att behöva förskjutas för att kunna upprätthålla den sociala distansen. Vi förbinder oss återigen att försvara offentlig utbildning av god kvalitet och motverka bristande jämställdhet inom utbildning vare sig det handlar om plats, inkomst, kön, möjlighet att få tillgång till teknik eller särskilda inlärningsbehov.

Avslutningsvis kräver vi att löner, förmåner och villkor för personal inom utbildningsstöd på alla nivåer alltid ska skyddas, både under och efter krisen. Vi kommer aldrig att tillåta att krisen utnyttjas som en ursäkt för att utlokalisera eller privatisera verksamhet, eller som ett skäl för att avskaffa eller försvaga gällande kollektivavtal som förhandlats rättvist. Krisen förstärker i stället betydelsen av kollektivavtal och den roll de spelar för att stödja arbetstagare och deras samhällen.

Att öppna våra skolor på ett säkert sätt – med skolornas dubbla roll att utbilda elever och fungera som nav i samhället kommer de att vara en av de avgörande faktorerna när det gäller att omvandla våra länder och bevara våra demokratier. Att främja social dialog, föreningsfrihet och kollektivavtal är avgörande för kampen för fri offentlig utbildning av hög kvalitet så att ingen hamnar på efterkälken.

Personal inom utbildningsstöd har arbetat och kämpat länge och förtjänar rätten att stå i centrum för den nya bilden av vad skolgång ska innebär i en värld efter pandemin.

Skriv under manifestet

* Namnet på din organisation /ditt namn visas endast när vi avslutat insamlingen av signaturer.