විද්‍යුත්-ඉගෙනීම - සේවා ආපසු නිවසට ගෙන යාම

මෙම ඉල්ලුම- මත පුහුණු පාඨමාලාව පෞද්ගලීකරණය ඉවත් කිරීමේ උපාය මාර්ග සහ ව්‍යාපාර ගොඩනැගීම සඳහා වෘත්තීය සමිතිවල වැඩකටයුතුවලට සහාය වීමට උත්සාහ කරයි.

1 අපි පොදු සේවාවන් නැවත නිවසට ගෙන යන ලෙස ඉල්ලා සිටින්නේ ඇයි?

මට්ටම 1: පිළිතුර විනාඩි 5 කින්

අපගේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමේ වීඩියෝව නරඹන්න.

පිළිතුර විනාඩි 5 කින්

 2 මට්ටම: පාඨමාලාවේ විස්තර

අපගේ ඉන්ෆොග්‍රැෆික් බාගත කර මෙහි ඇති උදාහරණ මත ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වන්න.

ඉන්ෆොග්‍රැෆික්

1 වන මට්ටමේ දක්වා ඇති උදාහරණ පිළිබඳ වැඩි විස්තර

 3 මට්ටම: ගැඹුරට හාරන්න

ප්‍රතිසංවිධානය පිළිබඳ උදාහරණ

ප්‍රතිසංවිධානයේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ විශ්ලේෂණය සහ ප්‍රතිපත්ති සංක්ෂිප්තයන්

පාඨමාලා 1 සඳහා සම්පත්

மீள் அரசுமயமாக்கல் வேண்டுமென அதிகரித்து வரும் கோரிக்கைகளை ஆவணப்படுத்தும் ஆதாரங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. இந்த பாடம் தொடர்பான சுருக்கமான குறிப்புகள், வீடியோக்கள், வழக்காய்வுகள் ஆகியவை கீழே உள்ளன. அங்குள்ள சர்ச் (தேடல்) பாரில் வேண்டிய பாட வளங்களை தேடிப் பெறலாம்..

Loading...